WootHosting:$18/年/1GB内存/30GB空间/3TB流量/KVM/芝加哥/纽约/洛杉矶

下面整合下WootHosting的KVM VPS,其实还不错,洛杉矶和芝加哥ping最低。如下:

下面是芝加哥KVM VPS:
CHI KVM VPS Special 1GB
vCPU:1
内存:1 GB
空间:30 GB(RAID 10)
流量:3 TB/月(100 Mbps端口)
IPv4:1
$18/年
购买地址

CHI KVM VPS Special 2GB
vCPU:2
内存:2 GB
空间:50 GB(RAID 10)
流量:5 TB/月(100 Mbps端口)
IPv4:1
$29/年
购买地址

CHI KVM VPS Special 6GB
vCPU:4
内存:6 GB
空间:100 GB(RAID 10)
流量:5 TB/月(1000 Mbps端口)
IPv4:1
$90/年($10/月)
购买地址

下面是纽约KVM VPS:
KVM VPS Special (New York) 1GB
vCPU:1
内存:1 GB
空间:30 GB(RAID 10)
流量:3 TB/月(100 Mbps端口)
IPv4:1
$19/年
购买地址

KVM VPS Special (New York) 2GB
vCPU:2
内存:2 GB
空间:50 GB(RAID 10)
流量:5 TB/月(100 Mbps端口)
IPv4:1
$30/年
购买地址

KVM VPS Special (New York) 6GB
vCPU:4
内存:6 GB
空间:100 GB(RAID 10)
流量:5 TB/月(1000 Mbps端口)
IPv4:1
$90/年($12/月)
购买地址

下面是的KVM VPS,可选洛杉矶、芝加哥、迈阿密、纽约:
Spring KVM VPS Promotional Special – 512MB
vCPU:1
内存:512 MB
空间:25 GB(RAID 10)
流量:2 TB/月(100 Mbps端口)
IPv4:1
$15/年
购买地址

KVM VPS Promotional Special – 1GB
vCPU:1
内存:1 GB
空间:40 GB(RAID 10)
流量:3 TB/月(1000 Mbps端口)
IPv4:1
IPv6:30
$21/年
购买地址

KVM VPS Promotional Special – 2GB
vCPU:2
内存:2 GB
空间:80 GB(RAID 10)
流量:5 TB/月(1000 Mbps端口)
IPv4:1
IPv6:30
$39/年
购买地址

Spring KVM VPS Promotional Special – 2GB
vCPU:2
内存:2 GB
空间:75 GB(RAID 10)
流量:3 TB/月(1000 Mbps端口)
IPv4:1
IPv6:30
$40/年
购买地址

数据中心和速度测试
洛杉矶:198.55.111.5 http://repos.lax-noc.com/speedtests/100mb.bin
迈阿密:173.44.32.10 http://repos.mia.lax-noc.com/speedtests/100mb.bin
纽约:192.3.180.103 http://192.3.180.103/100MB.test
芝加哥: 66.225.198.198 http://66.225.198.198/100MB.test

    所有主机信息仅是为及时分享并收录,不做推荐!
    专门搜集、分享国内高速、稳定的香港、日本、韩国、新加坡、美西CN2等优质线路的主机:FastVM