Linux服务器,安装云锁,抵御CC、SSH暴力破解等;同时免费


云锁,可以帮助用户有效抵御CC攻击、SQL注入、XSS跨站攻击、溢出攻击、暴力破解、提权等黑客攻击,及病毒、木马、后门等恶意代码。可在win客户端实时查看。

SSH下,root用户,确保5555端口开着:

32位系统:

wget https://download.yunsuo.com.cn/v3/yunsuo_agent_32bit.tar.gz && tar xvzf yunsuo_agent_32bit.tar.gz && chmod +x yunsuo_install/install && yunsuo_install/install

64位系统:

wget https://download.yunsuo.com.cn/v3/yunsuo_agent_64bit.tar.gz && tar xvzf yunsuo_agent_64bit.tar.gz && chmod +x yunsuo_install/install && yunsuo_install/install

云锁PC端: